Δρ. Φώτης K. Λιοτόπουλος

Διαχειριστής, SBOING


Αθ. Διάκου 8, Διαβατά – Δ. Δέλτα, 57008 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
Τηλ./Fax: +30-2310785854,   Κιν.: +30-6936648656
E-mail: liotop @ {sboing.net, ihu.edu.gr, gmail.com, eap.gr}

LinkedIn:  http://gr.linkedin.com/pub/fotis-k-liotopoulos/4/1a6/50a


Στόχος:

Δυνατότητα επαγγελματικής δραστηριοποίησης σε περιβάλλον καινοτόμου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με επιστημονική ειδίκευση στις περιοχές Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών, Δικτυακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Δικτυακών Τεχνολογιών και Διασυνδετικών Δικτύων, Μεταγωγικών Δικτύων Ευρείας Ζώνης, Ανάλυσης Απόδοσης και Σχεδιασμού Επικοινω-νιακών Συστημάτων, Δικτυακής Διάδοσης Πολυμεσικών δεδομένων, Παράλληλων και Πολυεπεξεργαστικών Συστημάτων, Παράλληλης Επεξεργασίας.

 

Σπουδές:

                        Electrical and Computer Engineering, University of Wisconsin-Madison 
                        Madison, Wisconsin, USA, Μάιος 1996
                        Ph.D., Computer Engineering                                                                      
                        Dissertation: Nonblocking Operation of 3-Stage Clos Networks
                        Επιβλέπων:  Καθηγ. Suresh Chalasani
                        Βαθμός:  4.0 / 4.0
 
                        Computer Sciences Dept., University of Wisconsin-Madison
                        Madison, Wisconsin, USA, Δεκέμβριος 1991
                        M.Sc., Computer Architecture
                        Thesis: Issues in high-performance point-to-point hypergrids
                        Επιβλέποντες: Καθηγ. Guri Sohi & James R. Goodman
                        Βαθμός:  3.9 / 4.0
 
                        Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική  Σχολή, Πανεπιστημιο Πατρών
                        Δίπλωμα: B.Sc., σε Αρχιτεκτονική Υπολογιστών,        Πάτρα, Ιούλιος 1988
Διπλωματική Εργασία: Σχεδιασμός επεξεργαστικού στοιχείου και διασυνδετικού δικτύου για ενα πολυεπεξεργαστικό σύστημα βασισμένο στον transputer της INMOS.
                        Επιβλέπων:  Καθηγ. Ν. Κανελλόπουλος
                        Βαθμός:  9.51 / 10, Σειρά: 2ος
 
                        24ο Λύκειο Θεσσαλονίκης
                        Βαθμός απολυτηρίου: 19,75 / 20                Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 1983
                                       
                        Πανελλαδικές κατατακτήριες εξετάσεις (βαθμός/σειρά): 1864 (2000) / 16ος
 

Προϋπηρεσία:

 • 12/15 – σήμερα: Προϊστάμενος του I.T. dept., Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
 • 11/09 – σήμερα: Γενικός Διευθυντής (CEO) και Συντονιστής Ε&ΤΑ (CTO), της SBOING.net.
 • 10/01 – σήμερα: Μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό), Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Τμήμα Πληροφορικής, (3 έτη προπτυχιακό ΠΛΗ21, 14 έτη μεταπτυχιακό ΠΛΣ51, Ψηφιακά Συστήματα, Αρχιτεκτονική Η/Υ, Μικροϋπολογιστές και Δίκτυα Η/Υ).
 • 9/06 – 11/09: Διευθυντής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Virtual Trip ΕΠΕ.
 • 10/05 – 8/06: Λέκτορας ΠΔ407/80, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλ/γων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Διδασκαλία «Συστημάτων Υπολογιστών» (1ου έτους).
 • 9/05 – 8/06: Διευθυντής Έρευνας (50% απασχόληση), Virtual Trip ΕΠΕ.
 • 3/05 – 8/05: Λέκτορας ΠΔ407/80, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλ/γων Μηχα-νικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Διδασκαλία «Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών» (3ου έτους).
 • 9/03 – 9/04: Καθηγητής βαθμίδας Lecturer & Senior Lecturer, Τμήμα Πληροφορικής, CITY College, Computer Sciences dept. (affiliated Institute of the Univ. of Sheffield, UK), Θεσσαλονίκη, (προπτυχιακά & μεταπτυχιακά τμήματα).
 • 10/97 – 8/03: Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής. – Ερευνητής Γ’ – ΥΕΜ4, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.), Παράρτημα Αθήνας. Από 1/1/99 Ερευνητής Γ’ και Υπέυθυνος της Ερευνητικής Μονάδας 4 (“Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων”) του Ε.Α.Ι.Τ.Υ.
 • 9/93-12/95: Βοηθός Διδάσκοντα (Teaching Assistant),

Τμήμα Electrical & Computer Engineering, Παν/μιο Wisconsin-Madison,

6 εξάμηνα, ECE-353, ECE-352, ECE-315, ECE/CS-752, ECE/CS-757, με τους καθηγ. S. Chalasani, K. Saluja, P. Ramanathan, D.L. Dietmeyer, C. Kime, R. Jain.

 • 9/94-3/96: Βοηθός Ερευνητή (Research Assistant),

Τμήμα Electrical & Computer Engineering, Παν/μιο Wisconsin-Madison,       

3 εξάμηνα, με τον καθηγ. S. Chalasani.

 • 9/92-5/93: Βοηθός Ερευνητικού Προγράμματος (Project Assistant),

Τμήμα Νευροφυσιολογίας, Ιατρική Σχολη, Παν/μιο του Wisconsin-Madison,

2 εξάμηνα, με τον καθηγ. D. Geisler.

 • 9/89-5/92: Βοηθός Διδάσκοντα (Teaching Assistant),

Τμήμα Computer Sciences, Παν/μιο του Wisconsin-Madison,

6 εξάμηνα, CS-132, Διαχείριση Συστημάτων και Λογισμικού σε Εργαστήριο Υπολογιστών, με τον καθηγ. E. Desautels.

 • 9/88-5/89: Ερευνητής

Ινστιτούτου Τεχνολογιας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ.) και Παν/μιου Πάτρας.

Οργάνωση Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων & Τηλεπικοινωνιών,

Μέλος επιτροπής αξιολόγησης Μ.Ο.Π. Πληροφορικής, με τον καθηγ. Ν. Κανελλόπουλο.

 • 9/88-12/88: Συνεργάτης Ερευνητικού Προγραμματος,

ΕρευΝΑνάπτυξη ΑΕΑΒΕ, Αθήνα, για την 28η Διεθνή Ολυμπιάδα Σκακιού.

 

Διδακτική Εμπειρία:

 • ΕΑΠ/ΠΛΣ51: Βασικές εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα Υπολογιστών, μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Πληροφοριακά Συστήματα» στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), 9 ακαδ. έτη (2004-σήμερα). Πρόταση και επίβλεψη 8 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
 • ΕΑΠ/ΠΛΗ21: Ψηφιακά Συστήματα, προπτυχιακό πρόγραμμα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), 3 ακαδημαϊκά έτη (2001-2004). Πρόταση και επίβλεψη 1 πτυχιακής εργασίας.
 • Ε.Κ.Δ.Δ.Α: 4 (14ωρες) σεμιναριακές διαλέξεις επιμόρφωσης δημόσιων υπαλλήλων σε θέματα «Ασφάλειας e-Διακυβέρνησης» (2010-2012).
 • ΑΠΘ/ΤΗΜΜΥ-ΑΥ: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (2 εξάμηνα, 3ο έτος του προπτυχιακού προγράμματος στο Τμήμα Ηλ/γων Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών του Αριστότελειου Παν/μιου Θεσ/κης (ΑΠΘ),
 • ΑΠΘ/ΤΗΜΜΥ-ΥΣ: Υπολογιστικά Συστήματα, 1 εξάμηνο, 1ο έτος του προπτυχιακού προγράμματος στο Τμήμα Ηλ/γων Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών του Αριστότελειου Παν/μιου Θεσ/κης (ΑΠΘ).
 • CSD-3420: Δίκτυα Επικοινωνίας Δεδομένων, BSc Computer Sciences, CITY College, (Άνοιξη 2004). Αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση του προγράμματος διδασκαλίας, υλικού παρουσιάσεων, ασκήσεων, projects, εξετάσεων, κλπ. (2 αγγλόφωνα τμήματα).
 • CSD-4420: Ασύρματα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα & Υπηρεσίες, MSc Software Engineering & Telecommunications, CITY College, (Άνοιξη 2004). Αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση του προγράμματος διδασκαλίας, υλικού παρουσιάσεων, ασκήσεων, projects, εξετάσεων, κλπ. (1 αγγλόφωνο τμήμα).
 • CSD-1400: Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων, BSc in Computer Sciences, CITY College, (Φθιν.2003). Αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση του προγράμματος διδασκαλίας, υλικού παρουσιάσεων, ασκήσεων, projects, εξετάσεων, κλπ. (1 ελληνόφωνο και 2 αγγλόφωνα τμήματα).
 • CSD-4410: Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα Υπολογιστών, MSc in Software Engineering & Telecommunications, CITY College, (Φθιν.2003). Αυτόνομη διδασκαλία, διαμόρφωση του προγράμματος διδασκαλίας, υλικού παρουσιάσεων, ασκήσεων, projects, εξετάσεων, κλπ. (1 αγγλόφωνο τμήμα).
 • Συμβουλευτικά μαθήματα (tutorials) για τους πρωτοετείς φοιτητές, (10 μαθήματα ανά εξάμηνο ανά τμήμα, 2 εξάμηνα, 2 τμήματα ανά εξάμηνο).
 • Πρόταση και επίβλεψη 4 μεταπτυχιακών διατριβών και 7 πτυχιακών εργασιών φοιτητών του CITY College. Κύριος Εξεταστής (2nd Examiner) σε 2 μεταπτυχιακές διατριβές και 6 πτυχιακές εργασίες.
 • Προσκεκλημένες διαλέξεις (1.5h) στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του CITY College (MSc in Information Systems) (14/2/2004) με θέματα: “WAN Technologies – Protocols”, “Internetworking I”, “Internetworking II”.
 • Προσκεκλημένη διάλεξη (2.5h) για το προπτυχιακό μάθημα “BSc, Contemporary Topics” του CITY College, με θέμα: “OASIS: A Real-Time Electronic Trading System”.
 • Διασύνδεση Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων : 3 εξάμηνα, 2 προσκεκλημένες διαλέξεις ανά εξάμηνο, Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφ. Παν/μίου Πατρών, (1997-2000).
 • ECE-353: Εισαγωγή σε Συστήματα Μικροεπεξεργαστών, 4 εξάμηνα, διδασκαλία, ώρες γραφείου για τους φοιτητές, προετοιμασία και βαθμολόγηση ασκήσεων και διαγωνισμάτων.
 • ΕCE-315: Εισαγωγικό Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών, 4 εξάμηνα, διδασκαλία, βοήθεια και επιτήρηση στο εργαστήριο, ώρες γραφείου για τους φοιτητές, προετοιμασία και βαθμολόγηση διαγωνισμάτων.
 • ECE-352: Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα, 1 εξάμηνο, ώρες γραφείου.
 • ECE/CS-752: Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι, 1 εξάμηνο, ώρες γραφείου για τους φοιτητές, βαθμολόγηση ασκήσεων, διαγωνισμάτων και projects.
 • ECE/CS-757: Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ, 2 εξάμηνα, ώρες γραφείου για τους φοιτητές, βαθμολόγηση ασκήσεων, διαγωνισμάτων και projects.
 • CS-132: Χρήση Υπολογιστών, 6 εξάμηνα, διδασκαλία, ώρες γραφείου για τους φοιτητές, προετοιμασία και βαθμολόγηση ασκήσεων και διαγωνισμάτων.
 • Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών: 2 εξάμηνα, διδασκαλία, ώρες γραφείου για τους φοιτητές, προετοιμασία και βαθμολόγηση ασκήσεων και διαγωνισμάτων, (Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν/μίου Πατρών).
 • Mentor Graphics: 3 εξάμηνα, εκπαιδευτικές διαλέξεις για ψηφιακό σχεδιασμό και προσομοίωση με τη χρήση του λογισμικού πακέτου Mentor Graphics (tm).
 • Teaching Improvement Program: 2 εκπαιδευτικές διαλέξεις για τη χρησιμοποίηση του web, email, ftp, κλπ. σαν εργαλεία για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της από απόσταση εκπαίδευσης (Univ. of Wisconsin-Madison).

 

Διακρίσεις:

 • 12/09: 2ο Βραβείο για το καινοτόμο Επιχειρηματικό Σχέδιο “SBOINGστον διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας “Innovative Ideas in Central Macedonia” στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας».
 • 12/06: Βραβείο 2ου μεγαλύτερου βαθμού πτυχίου (9,51) του Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Παν. Πατρών, για την περίοδο 1981-2006.
 • 9/02: IEEE Senior Member (στο 7% των ~377.000 IEEE Members).
 • 3/04: “Certificate of Appreciation for Ten-Year Membership”, IEEE Communications Society.
 • 2/00: Βραβείο Καλύτερου Ερευνητή (ΕΜ4, ΙΤΥ).
 • 2/00: Έπαινος για επιτυχή εγκατάσταση του ΟΑΣΗΣ, (Ομάδα Τεχνικής Στήριξης ΧΑΑ, ΙΤΥ)
 • 7/94: Βραβείο Καλύτερης Δημοσίευσης για Συγγραφείς κάτω των 30 ετών, Διεθνές Συνέδριο PARLE-94, Αθήνα.
 • 9/93-5/94: Vilas Fellowship, ανταγωνιστική υποτροφία, με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση.
 • 1/96, 9/95, 1/95, 9/94: 4 Βραβεία για Ακαδημαϊκή Επίδοση, Πρόγραμμα Τεχνικής Ανάπτυξης, τμήμα Engineering Professional Development, College of Engineering, UW-Madison.
 • 9/88-5/89: Υποτροφία Ιδρύματος Μποδοσάκη.
 • '83-'87: 4 Υποτροφίες του (Ελληνικού) Ιδρ. Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.).
 • '84-'85, '85-'86, '87-'88: 3 Υποτροφίες του Τεχνικού Επιμελ. Ελλάδας (T.E.E.).
 • '81-'82: Επαινος από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) για συμμετοχή και εξαιρετική επίδοση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθηματικών.
 • '77-'83: 5 Βραβεία και 6 Αριστεία Γυμνασίου και Λυκείου.
 • 1984: Πρώτο Βραβείο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λογισμικού περιοδικού "Computer Για Ολους".

 

Συμμετοχές - Δραστηριότητες:

 • I.E.E.E. (Institute of Electrical and Electronic Engineers), Student Member (1991-1996), Member (1997-2002), Senior Member (2002-σήμερα).
 • A.C.M. (Association of Computing Machinery), Student Member (1991-1996), Member (2002-2012).
 • E.Π.Ε. (Ενωση Πληροφορικών Ελλάδας), Γενικός Γραμματέας, (5/2007-4/2010 ), μέλος από 2004.
 • B.C.S. (British Computing Society), μέλος από 2004.
 • A.M.S. (American Mathematical Society), μέλος 1998-2004.
 • SIGMA-XI (Τιμητική Επιστημονική και Ερευνητική Κοινότητα), πλήρες μέλος από 1996.
 • T.E.E. (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας), μέλος από 1988.
 • Π.Σ.Δ.Μ.Η.Υ.Π. (Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχ. Η/Υ & Πληροφ.), μέλος από 2002.
 • Σ.Ε.Α.Α.Π. (Σύλλογος Ελλήνων Αποφοίτων Αμερικανικών Παν/μίων), μέλος από το 1997.
 • H.S.A.-U.W.M. (Ελληνικός Φοιτητικός Σύλλογος του Παν/μιου του Wisconsin-Madison), μέλος από το 1989 έως το 1996, Αντιπρόεδρος 1993-1994, 1994-1995, Πρόεδρος 1995-1996.
 • U.W.- Alumni (Σύλλογος Αποφοίτων του Παν/μίου του Wisconsin-Madison) από 1996.
 • HKN (Eta Kappa Nu, Αμερικανική Κοινότητα Μηχανικών), φοιτητικό μέλος 1995-1997.
 • Αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΑΙΤΥ, από 11/2000 έως 3/2003.

 

Ε&Α Προγράμματα & Έργα:

 • 12/09-02/12: “SBOINGnavigation beyond”: Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης συνεργα-τικής πλοήγησης και βελτιωμένης δρομολόγησης για συστήματα οδικής πλοήγησης με GPS.
 • Συμμετοχή στη συγγραφή και υποβολή 34 ερευνητικών προτάσεων (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στην τριετία 2007-2009), σε ορισμένες ως συντονιστής.
 • Διαχείριση και εκτέλεση (ως επιστημονικά υπεύθυνος) περισσότερων από 25 εθνικών και κοινοτικών έργων Ε&ΤΑ (2006-2009).
 • 2/06-12/06: Υπεύθυνος έργου “ΟΠΣΔΕΑΕ: Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Διαχείρισης και Εκτύπωσης Ασφαλών Εγγράφων”, (για διαβατήρια νέου τύπου με micro-chip, ταυτότητες, κλπ. του Υπ. Δημόσιας Τάξης), για την εταιρία DST/Toppan.
 • 2/06-10/08: “PLASTIC: Providing Lightweight and Adaptable Service Technology for pervasive Information and Communication: Beyond-3G Networks & Services”, (FP6/IST), συμμετοχή με την εταιρία Virtual-Trip.
 • 4/06-7/08: (Celtic) TIGER: Together IP, GMPLS and Ethernet Reconsidered, EU/FP6, συμμετοχή με την εταιρία Virtual-Trip.
 • 4/05-10/08: “NoAH: European Network of Affined Hoeneypots”, (FP6/IST), συμμετοχή με την εταιρία Virtual-Trip.
 • 4/06-2/08: MILTIADES: Multi-Layer Techniques for Attack Detection Systems, (Πολυ-επίπεδες Τεχνικές για Συστήματα Ανίχνευσης Δικτυακών Επιθέσεων), (ΓΓΕΤ), συμμετοχή με την εταιρία Virtual-Trip.
 • 4/06-6/08: ΤΑΛΩΣ: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικών Κρίσεων, (ΓΓΕΤ), συμμετοχή με την εταιρία Virtual-Trip.
 • 5/06-6/08: ΣΩΡΑΝΟΣ: Ανάπτυξη και Τεχνολογική Διαχείριση μιας Θεματικής Βάσης Δεδομένων, για την Ιστορία της Ιατρικής και της Ιατρικής Δεοντολογίας, (ΓΓΕΤ), συμμετοχή με την εταιρία Virtual-Trip.
 • 6/06-7/08: ΠΑ-ΜΗΧ: Μελέτη Βακτηριακών Παθογενετικών Mηχανισμών και Ανάπτυξη Υπολογιστικών Εργαλείων για Σχεδιασμό Αντιμικροβιακών Φαρμάκων, (ΓΓΕΤ), συμμετοχή με την εταιρία Virtual-Trip.
 • 10/6-7/08: HAVI: High Availability Mechanisms for Voice over IP (VoIP) Infrastructures, (Υψηλής Διαθεσιμότητας Μηχανισμοί για VoIP Υποδομές (Voice over IP)), (ΓΓΕΤ), συμμετοχή με την εταιρία Virtual-Trip.
 • 4/05-3/07: TraceHoney: Έρευνα της Ιχνηλασιμότητας στα Δίκτυα Εφοδιαστικής Τροφίμων: Ανάπτυξη πιλοτικού μοντέλου για τη διαχείριση της αλυσίδας μελιού στα στάδια της παραγωγής, επεξεργασίας & εμπορίας, (ΓΓΕΤ), συμμετοχή με την εταιρία Virtual-Trip.
 • 10/06-5/08: ΜΕΤΑΤΡΟ: Ολοκληρωμένο Σύστημα Πραγματικού Χρόνου για τη Διαχείριση Στόλου Φορτηγών Ψυγείων Διεθνών Μεταφορών Ευπαθών Τροφίμων, (ΓΓΕΤ), συμμετοχή με την εταιρία Virtual-Trip.
 • 1/05-10/07: “ΕΣΤΙΑ: Μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα ελέγχου ασφάλειας υπολογιστών και παροχής προστασίας στο Διαδίκτυο”, (ΓΓΕΤ, ΕΠΑΝ), συμμετοχή με την εταιρία Virtual-Trip.
 • 1/04-9/06: SecSPeer: Secure and Scalable Peer-to-Peer Computing and Communication Systems, (Ασφαλή και Κλιμακώσιμα Υπολογιστικά Συστήματα και Δίκτυα τύπου Peer-to-Peer), (ΓΓΕΤ), συμμετοχή με την εταιρία Virtual-Trip.
 • 6/04-3/06: “Mobile-Vision: Διανομή video-ροής και τηλεοπτικού σήματος σε κινητά τηλέφωνα”, (Πρόγραμμα “ΗΡΩΝ-Π”, ΓΓΕΤ), συμμετοχή με την εταιρία Virtual-Trip.
 • 12/3-10/06: ΕΝΟΣΙΣ: Ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα στήριξης αποφάσεων με ικανότητα έγκυρης και συνεχούς πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο για πολύτροπα συστήματα μεταφορών, (ΓΓΕΤ), συμμετοχή με την εταιρία Virtual-Trip.
 • 12/04-10/05: “SES: Secure e-lection System”, υλοποίηση συστήματος διεξαγωγής ηλεκτρονικών εκλογών μεγάλης κλίμακας, με έμφαση σε θέματα απόδοσης και ασφάλειας, συμμετοχή με την εταιρία Virtual-Trip.
 • 7/04: “SPU: Switched Processing Unit”, εμπνευστής και συντονιστής πρότασης έργου FP6/IST/FET-Open/STREP, προϋπολογισμού ~2 εκ. ευρώ.
 • 6/04-7/05: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Διδακτικού Υλικού για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Webcasting: 3 ωρες για «ΠΛΗ21: Αρχιτεκτονική Η/Υ», 4 ώρες για «ΠΛΗ36: Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες» και «ΠΛΗ22: Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ». 30 ασκήσεις και 90 σελίδες hypertext για τις παραπάνω τρεις Θεματικές Ενότητες. Κριτικός αναγνώστης σε αντίστοιχο υλικό καθώς και σε διδακτικά βιβλία του ΕΑΠ.
 • 2/03-7/03: Μέλος Ομάδας Έργου για την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών και την αξιολόγηση προσφορών του διαγωνισμού για το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ειδήσεων» του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ).
 • 1/03-3/03: Μέλος Ομάδας Έργου για την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος «ΟΔΔΥ-net» του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ).
 • 12/02-3/03: Μέλος Ομάδας Έργου για την εκπόνηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.Α.Ι.Τ.Υ.
 • 1/02-4/03: Υπεύθυνος έργου Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Πληροφοριακής Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου.
 • 7/03-8/03: Κριτική ανάγνωση για το διδακτικό βιβλίο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου «Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ» (Θ.Ε. ΠΛΗ-36, συγγρ.: Γ. Φούσκας).
 • 5/02-6/02: Κριτική ανάγνωση για το διδακτικό βιβλίο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου «Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ» (Θ.Ε. ΠΛΗ-22, συγγρ.: Γ. Φούσκας).
 • 9/01-1/02: Υπεύθυνος Έργου «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πληροφοριακής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 2000-2006».
 • 5/01-10/01: Μέλος Ομάδας Έργου «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πληροφοριακής Ανάπτυξης Υπουργείου Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 2000-2006».
 • 1/01-7/01: Υπεύθυνος Έργου «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πληροφοριακής Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου, 2000-2006».
 • 4/00-5/00: Εισήγηση και εκπόνηση πρότασης FP5/IST-2000 “ClosTI: Clos Terabit Interconnect” για την υλοποίηση μεταγωγικής αρχιτεκτονικής (Clos, 256 Gbps). Consortium από 5 partners, (ΙΤΥ prime contractor), προϋπολ. 3 MΕuro.
 • 2/00-3/00: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη web-site για το προϊόν IONIZER. (http://www.ionizer.gr).
 • 1/00-10/01: Ομάδα Έργου «ΒΕΛΤΙΟΝ»: Βέλτιστη Απόδοση Παράλληλων Αρχιτεκτονικών σε Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων για Εφαρμογές Εξυπηρετητών Υψηλών Επιδόσεων Video-on-Demand.
 • 10/99: Έκθεση πραγματογνωμοσύνης “Origin:Focus vs. GlobalSoft:Monopoly”.
 • 1/99-3/01: Ομάδα Έργου «AIDMAN»: Εφαρμογές Τηλεϊατρικής με χρήση δορυφορικών και επίγειων δικτυακών τεχνολογιών, (πρόγραμμα TenTelecom).
 • 10/97-6/01: Τεχνική στήριξη στο έργο ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, (ανάλυση προδιαγραφών και τεχνικός υπεύθυνος ελέγχων αποδοχής σε θέματα επικοινωνιών συστημάτων, δικτύων, ασφάλειας, απόδοσης, ανοχής σε σφάλματα. Μέλος επιτροπών αξιολό-γησης και παραλαβής δικτυακού εξοπλισμού για το Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών.
 • 5/98-4/99: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη (σε Delphi) Εφαρμογής Αρχειοθέτησης Ιατρείου – Νοσοκομείου (ΑΡ.ΙΑ.Ν-2).
 • 4/98-5/01: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη (σε Delphi) Εφαρμογής IVR (Interactive Voice Response) Υπολογιστικής Τηλεφωνίας (CTI).
 • 6/98-8/98: Μελέτη Αναβάθμισης του Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΑΣΗΣ) του ΧΑΑ.
 • 10/97-1/98: Μελέτη Δικτυακής Διασύνδεσης Βαλκανικών Χρηματιστηρίων, (VSAT, VPN).
 • 1/94-5/94: VLSI σχεδιασμός ενός chip μεταγωγής ATM για Δίκτυα Clos , (ECE-755, ομάδα 3 ατόμων).
 • 9/93-1/94: Υβριδικό Ηλεκτρικό Οχημα (HEV), H/w & s/w προσομοίωση με υπολογιστή, μέλος της ομάδας Team Paradigm.
 • 1/93-8/93: Παράλληλοι Αλγόριθμοι για αναγνώριση και ταξινόμηση DNA/γονιδίων/προτεϊνών, στα πλαίσια του GENOME Project.
 • 9/92-5/93: Πραγματική προσέγγιση 7 σημείων για μοντελοποίηση του έσω αυτιού, Τμήμα Νευροφυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, του Παν/μιου του Wisconsin-Madison.
 • 9/89-12/90: Δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Γενικού Σκοπού, (CS-564, ομάδα 3 ατόμων).
 • 9/88-12/88: Ασύρματη Παρακολού0ηση Σκακιέρας με Υπολογιστή, ΕρευΝΑνάπτυξη ΑΕΑΒΕ, και Ι.Τ.Υ., για την 28η Διεθνή Ολυμπιάδα Σκακιού.
 • '87-'88: ΑΡ.ΙΑ.Ν.: Ενα ευέλικτο Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικής Βάσης Δεδομένων.

 

Ερευνα:

 • 01/09-σήμερα: Ασφάλεια συστημάτων e-voting, δίκτυα κινητών επικοινωνιών, δίκτυα αισθητήρων, συστήματα πλοήγησης με GPS, συστήματα παράλληλης επεξεργασίας (cluster-based) με κατανεμημένες μεγάλες βάσεις δεδομένων, συνεργατικά κοινωνικά δίκτυα Web-2/3.
 • 11/03-12/08: Μεταγωγικές Επεξεργαστικές Αρχιτεκτονικές (SPU: Switched Processing Unit), Ασφαλή Επικοινωνιακά Πρωτόκολλα, Υπολογιστικά Συστήματα για e-Εκλογές,, Δίκτυα Επικοινωνιών B3G, embedded systems.
 • 1/97-10/03: Μεταγωγικά Διασυνδετικά Δίκτυα Clos 3 σταδίων, Ευρυζωνικά Επικοινωνιακά Δίκτυα, ATM επικοινωνίες, Ηλεκτρο-οπτικές Αρχιτεκτονικές, Αρχιτεκτονικές Πολυμεσικών Εξυπηρετητών (Video-On-Demand), Αρχιτεκτονικές “Cluster of Workstations.
 • 9/93-3/96: Μεταγωγικά Δίκτυα Clos 3 σταδίων, Ευρυζωνικά Επικοινωνιακά Δίκτυα, ATM επικοινωνίες. Υπεύθυνος καθηγ.: S. Chalasani.
 • 9/92-5/93: Παράλληλη Επεξεργασία: Παράλληλοι αλγόριθμοι Divide & Conquer,  παράλληλοι αλγόριθμοι για αναγνώριση και ταξινόμηση DNA/γονιδίων/προτεϊνών, στα πλαίσια του GENOME Project. Υπεύθυνος καθηγ.: S. Chalasani.
 • 9/91-12/91: Κοινή Ιδεατή Μνήμη (Shared Virtual Memory, SVM) σε πολυεπεξεργαστικά συστήματα. Υπεύθυνος καθηγ. J.R. Goodman.
 • 9/90-12/91: Ανάλυση απόδοσης πολυεπεξεργαστικών αρχιτεκτονικών Γενικευμένων Υπερ-πλεγμάτων (GHG),  Παν/μιο του  Wisconsin-Madison. Υπεύθυνοι καθηγ. G. Sohi, J.R. Goodman.
 • 1/88-5/89: Σχεδιασμός πολυεπεξεργαστικών αρχιτεκτονικών τύπου Mesh και TorusΠαν/μιο Πάτρας. Υπεύθ. καθηγ. Ν. Κανελλόπουλος.

Εμπειρία:

 • Λειτουργικά Συστήματα: MS-Windows, UNIX,/Linux.
 • Δικτυακά Συστήματα: Ασφάλεια, Διαχείριση Δικτύων TCP/IP, Unix/Linux Networking.
 • Γλώσσες Προγραμματισμού: Pascal, Delphi, C, C++, Assembly, HTML, Java.
 • Επιστημονική Εξειδίκευση: Προσομοίωση με υπολογιστές,  σχεδιασμός ψηφιακών συστημάτων, ανάλυση απόδοσης επικοινωνιακών συστημάτων, θέματα ασφάλειας στις ΤΠΕ.
 • Επαγγελματική Εξειδίκευση: Εκτέλεση και Διαχείριση έργων Ε&ΤΑ.

 

Δημοσιεύσεις:

Σε Διεθνή Περιοδικά: (Μ.Ο. συγγραφέων = 1.43)

 1. F.K. Liotopoulos, “A Simulation Study of ‘Retreat FIFOs’ for the HoL Blocking Problem”, to appear in the Heterogeneous Networks (HetNets04) special issue Journal on Computer Networks, edited by D.D. Kouvatsos, (to be published in) 2008.
 2. F.K. Liotopoulos, “Split-Connection Rearrangeably Nonblocking Operation of 3-Stage Multirate Clos Networks”, Computer Communications, Elsevier Science, vol.25, issue 17, pp.1584-1595, Nov. 2002. (Revised CTI Tech. Rep. TR99-12-02).
 3. M.D. Logothetis and F.K. Liotopoulos, “A Batch-type, Time-true ATM network Simulator – Design for Parallel Processing”, Int’l Journal of Communication Systems, vol.15, issue 8, pp.713-739, Oct. 2002.
 4. W. Kabacinski and F.K. Liotopoulos, “Multirate Non-Blocking Generalised 3-Stage Clos Switching Networks”, IEEE Trans. on Communications, vol.50, no.9, pp.1486-1494, Sept. 2002. (CTI Tech. Rep. TR99-12-01).
 5. F.K. Liotopoulos, “Issues on Gigabit Switching, using 3-Stage Clos Networks”, Journal of Informatica, special issue on “Gigabit Networking”, vol. 23, no.3, pp.335-346, Sept.1999.
 6. F.K. Liotopoulos and S. Chalasani, “Semi-Rearrangeably Nonblocking Operation of Clos Networks in the Multirate Environment”, IEEE Trans. on Networking, vol.4, no.2, pp.281-291, Apr. 1996.
 7. F.K. Liotopoulos, “Sparse Generalized Hypergrids for Performance Scalability”, in “Lecture Notes in Computer Science”, vol. 817, pp.526-538, Springer-Verlag, 1994. [Awarded Best "young, single-author" paper award in the “PARLE-94 Conference on Parallel Architectures and Languages”, Athens, Greece, July 1994].

Σε Βιβλία: (Μ.Ο. συγγραφέων = 1.67)

 1. F.K. Liotopoulos, “Scalable, Electro-Optical Clos Switch Architectures”, invited Book Chapter, in the book “Optical Switching / Networking and Computing for Multimedia Systems”, edited by Guizani & Battou, ISBN: 0-8247-0707-9, published by Marcel Dekker, New York, 2002.
 2. F.K. Liotopoulos and S. Chalasani, “Semi-Centralized Routing Algorithms for 3-stage Clos Networks”, in the book "Performance Modelling and Evaluation of ATM Networks", pp. 147-176, vol. 1, edited by D. D. Kouvatsos, published by Chapman & Hall, London 1995.
 3. F.K. Liotopoulos and S. Chalasani, “Strictly Nonblocking Operation of 3-stage Clos Switching Networks” (ext. ver.), in the book “Performance Modelling and Evaluation of ATM Networks”, vol. 2, edited  by D. D. Kouvatsos, published by Chapman & Hall, London 1996.

Σε Διεθνή Συνέδρια: (Μ.Ο. συγγραφέων = )

 1. K. Liotopoulos, “A Tool for Mean Value Analysis of Metro-scale Ethernet Networks”, in Proc. of the IASTED Int’l Conf. on Parallel and Distributed Computing and Networks (PDCN 2009), 641-041, Innsbruck, Austria, Feb. 2009.
 2. Bertolino, W. Emmerich, P. Inverardi, V. Issarny, F. Liotopoulos and P. Plaza, "PLASTIC: Providing Lightweight & Adaptable Service Technology for Pervasive Information & Communication", in Proc. of Int'l Workshop on the "Automated engineeRing of Autonomic and run-tiMe evolvIng Systems" (ARAMIS 2008), L'Aquila, Italy, 16th Sept. 2008. (http://www.selab.isti.cnr.it/Aramis2008/)
 3. Kalogeras, K. Charatsis, I. Mourtos, F. Liotopoulos, G. Asimakopoulos and P. Konstantinopoulos, "Integrated Real-Time System for Perishable Freight Transport Management", in Proc. of the 13th IEEE Int'l Conf. on Emerging Technologies and Factory Automation, (ETFA 2008), Hamburg, Germany, 15-18 Sept. 2008. (http://www.etfa2008.org)
 4. Clarke, W. Donnelly, K. Howker, P. Walland, M. Surridge, F.K. Liotopoulos, S. Naqvi, L. Ridel, G. Shafran and J.-H. Hoepman, "Security, Privacy and Trust Challenges for Networked and Electronic Media", in Proc. of the "NEM Summit 2008" (Int'l Conf. "Towards Future Media Internet"), Saint Malo, France, 13-15 Oct. 2008. (http://www.nem-summit.eu/)
 5. K. Liotopoulos, T. Dagiuklas and V. Karypidou, “VoRTTeX: Evaluation of the perceived VoIP QoS by a third-party, using the E-Model”, in Proc. of the 3rd Int’l Conf. on the Performance Modeling and Evaluation of Heterogeneous Networks (HET-NETs '05), pp. P38/1-10, Ilkley, UK, July 2005.
 6. K. Liotopoulos, “Performance Modelling and Analysis of a Large-Scale e-Voting System”, in Proc. of the 3rd Int’l Conf. on the Performance Modeling and Evaluation of Heterogeneous Networks (HET-NETs '05), pp. P04/1-9, Ilkley, UK, July 2005.
 7. K. Liotopoulos, “Solid-Connection Rearrangeability for 3-Stage Clos Networks in the Multirate Environment”, in Proc of the 3rd Int’l Conf. on the Performance Modeling and Evaluation of Heterogeneous Networks (HET-NETs '05), pp. P01/1-6, Ilkley, UK, July 2005.
 8. K. Liotopoulos, “Rearrangeable Optical Cross-Connects, based on a 3-Stage Clos Network with MOEMS”, in Proc. of the 3rd IASTED Int’l Conf. on Communication Systems and Networks (CSN 2004), Marbella, Spain, Sept. 2004.
 9. K. Liotopoulos, “RFIFO: Retreat FIFOs for the Head-of-Line Blocking Problem”, in Proc. of the 2nd Int’l Conf. on the Performance Modeling and Evaluation of Heterogeneous Networks (HET-NETs '04), pp. P6/1-7, Ilkley, UK, July 2004.
 10. K. Liotopoulos and G.Sklavenitis, “Verifiable e-Voting for Trusted e-Elections”, in Proc. of Int’l Conf. on Internet, Processing, Systems and Interdisciplinaries (IPSI-2004), Sveti-Stefan, Serbia-Montenegro, Oct. 2004.
 11. K. Liotopoulos and M. Guizani, “Implementing Layer-2, Connection-Oriented QoS on a 3-stage Clos Switch Architecture”, CTI Tech. Rep. TR00-04-04, April 2000, to appear in Proc. IEEE Globecom 2002 Optical Networking Symposium, Taipei, Taiwan, Nov. 2002.
 12. K. Liotopoulos, “A Terabit Electro-Optical Clos Switch Architecture”, Proc. of the 2001 IEEE Workshop on High Performance Switching & Routing (HPSR 2001), Dallas, USA, May 2001.
 13. K. Liotopoulos and M.D. Logothetis, “Distributed Call Admission Control Implementation in 3-Stage Clos Networks”, Proc. 12th IASTED Conf. on Parallel and Distributed Computing and Systems (PDCS 2000), vol.I, pp.201-207, Las Vegas, USA, November 2000.
 14. Kabacinski and F.K. Liotopoulos, “Continuous bandwidth, nonblocking, multirate switching in 3-stage Clos Networks”, Proc. 5th IEEE Int’l Symposium on Computers and Communications (ISCC’2000), pp.488-493, Antibes, France, July 2000.
 15. Kabacinski and F.K. Liotopoulos, “Discrete bandwidth, nonblocking, multirate switching in 3-stage Clos Networks”, in Proc. IEEE Int’l Conf. on Telecommunications (ICT’2000), pp.400-404, Acapulco, Mexico, May 2000.
 16. K. Liotopoulos, M. Houtzeos, P. Bayias and N. Kanellopoulos, “Performance Evaluation & Testing of a Real-Time Electronic Trading System”, in Proc. Int’l Conf. on Practical Software Quality Techniques (PSQT’00), Austin TX, USA, March 2000.
 17. Lioupis, F.K. Liotopoulos, A. Pipis, M. Smirli and N. Kanellopoulos, “Data Distribution and Network Interconnectivity on a Parallel VoD Server”, in Proc. EMMSEC ’99, Stockholm, Sweden, June 1999.
 18. K. Liotopoulos, “A Modular, 160 Gbps ATM Switch Architecture for Multimedia Networking Support, based on a 3-Stage Clos Network”, in Proc. 16th International Teletraffic Congress (ITC-16), Edinburgh, UK, June 7-11, 1999.
 19. K. Liotopoulos, “Simulator-Assisted Performance Evaluation of a High-Capacity 3-Stage Clos Network, used for Broadband ATM Switching, 3rd IEEE International Symposium on the Planning and Design of Broadband Networks (ISPDBN), Quebec, Canada, Oct. 8-11, 1998.
 20. K. Liotopoulos, “A High-Capacity, Scalable, Video-on-Demand System Architecture, based on a 3-Stage Clos Network, 18th IEEE International Performance, Computing and Communications Conference, (IPCCC), Phoenix/Scottsdale Arizona, USA, Feb.10-12 1999.
 21. K. Liotopoulos and S. Chalasani, “Nonblocking Operation of Asymmetrical Clos Networks”, 23rd Int. Conference on Parallel Processing, vol.I, pp.101-108, Chicago, August 1994.
 22. K. Liotopoulos, “Exact Mean Value Analysis for Semi-Centralized ATM Routers”, 2nd IFIP Workshop on Performance Analysis of ATM Switches, pp. 7/1-7/12, Bradford, UK, July 1994.
 23. K. Liotopoulos and S. Chalasani, “Analysis of the Strictly Nonblocking Operation of 3-stage Clos Switching Networks”, 3rd IFIP Workshop on Performance Analysis of ATM Switches, pp.71/1-11, Bradford, UK, July 1995.
 24. K. Liotopoulos, “VLSI Support for Rearrangeability Control of 3-Stage Clos Switching Networks”, Int'l Workshop on High Performance Networking (HiNet'96), Hawaii, April 1996.
 25. D.Geisler, A. Bendre and F.K. Liotopoulos, “Time-Domain Modeling of a Nonlinear, Active Model of the Cochlea”, Int’l Symposium on Biophysics of Hair Cell Sensory Systems, Paterswolde, Netherlands, pp. 330-337, June 1993.

 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας:

 1. Φ.Κ. Λιοτόπουλος και Π. Καρυπίδου, ΔΕ #1006698 (G08G 1/0968): «Μεθοδολογία και Σύστημα για Συλλογή, Επεξεργασία και Διανομή Δεδομένων Οδικής Κίνησης για Βελτιωμένη Δρομολόγηση σε Συστήματα Δορυφορικής Πλοήγησης Οχημάτων.» (23/12/2028).

[ Διεθνής κατοχύρωση: PCT/GR2009/000066, WO/2010/073053, 24/12/2008.]

 1. K. Liotopoulos and P. Karypidou, USA patent: US20110251790 - "Methodology and System for Routing Optimization in GPS-based Navigation, combining Dynamic Traffic Data", http://www.google.com/patents/US20110251790.

 

Άλλες Επιστημονικές συνεισφορές:

 1. NESSI - Trust, Security & Dependability Working Group, "Recommendations for TSD research priorities in software and services", (contribution by F.K. Liotopoulos of the "Security and Scalability" issue, pp. 33-34), to be included in the Strategic Research Agenda (SRA) of NESSI ("Networked European Software & Services Initiative" European Technology Platform). (http://www.nessi-europe.com/Nessi/)

Τεχνικές Αναφορές & Άρθρα:

 1. ΤΠΕ: ‘Εργαλεία Δημοκρατίας’ ή ‘απειλές ατομικών ελευθεριών’;”, διμηνιαία έκδοση “Ο Πληροφορικός” της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), τεύχος 4, Σεπτ. 2009.
 2. Συντονιστής δεκαμελούς εθελοντικής Ομάδας Εργασίας που υπέβαλε την πρόταση της ΕΠΕ για τον «Φορητό Μαθητικό Υπολογιστή» στη Δημόσια Διαβούλευση των ΥπΕΠΘ/ΥπΟιΟ , Απρ. 2008, (http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=308).
 3. Προς το αύριο: η «τέταρτη» γενιά κινητών δικτύων”, ειδική έκδοση ECONOMIST της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής», τεύχος 31, σελ. 53-55, Σεπτ. 2006.
 4. Συντελεστής της Πρότασης της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) για την «Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 της Ελλάδας» στη Δημόσια Διαβούλευση, Οκτ. 2005, (http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=235).
 5. K. Liotopoulos, “SPU: Switched Processing Unit”, CITY College, Technical Report, Feb. 2004.
 6. K. Liotopoulos, “Solid-Connection Rearrangeability for 3-Stage Clos Networks in the Multirate Environment”, CTI Tech. Rep. TR99-12-03, Dec. 2003.
 7. K. Liotopoulos, M. Houtzeos, S. Retzekas, N. Karousos and N. Kanellopoulos, “Performance Analysis of a Distributed Call Admission Control Scheme for Parallel Video-on-Demand Servers”, CTI Tech. Rep. TR2001-09-01, Sept. 2001.
 8. Το Πρόβλημα του 2000”, άρθρο στην εφημ. “Το ΒΗΜΑ της Κυριακής”, 9/8/98.

 

Αναφορές τρίτων σε δημοσιευμένες εργασίες: ≥ 160.

 

 

Επιτροπές Συνεδρίων & Περιοδικών:

 • Επιστημονικά Υπεύθυνος: Διμηνιαίου περιοδικού της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), «Ο Πληροφορικός») και συντονιστής της Ομάδας Επιστημονικής Δραστηριοποίησης (ΟΕΔ) της ΕΠΕ.
 • Editorial Board Member: Wireless Comms & Mobile Computing Journal (Wiley&Sons), (2001-2005).
 • Int’l Program Committee Member: 19th IASTED Int’l Conf. on Parallel and Distributed Computing and Systems (PDCS 2007), Cambridge, MA, USA, Nov. 2007.
 • Int’l Program Committee Member: Int’l Workshop on High Performance Switching and Routing (HPSR 2006), Poznan, Poland, 2006.
 • Int’l Program Committee Member: 18th IASTED Int’l Conf. on Parallel and Distributed Computing and Systems (PDCS 2006), Dallas, TX, USA, Nov. 2006.
 • Int’l Program Committee Member: 17th IASTED Int’l Conf. on Parallel and Distributed Computing and Systems (PDCS 2005), Phoenix, AZ, USA, Nov. 2005.
 • Session Chairman (“Optical Communications”): 3rd IASTED Int’l Conf. on Communication Systems and Networks (CSN 2004), Marbella, Spain, Sept. 2004.
 • Int’l Program Committee Member: 15th IASTED Int’l Conf. on Parallel and Distributed Computing and Systems (PDCS 2003), Marina del Rey, CA, USA, Nov. 2003.
 • Technical Program Committee Member: 2003 IEEE Int’l Conference on Communications (ICC 2003), Optical Networking Symposium, Anchorage, Alaska, USA, May 2003.
 • Int’l Program Committee Member: 15th ISCA Int’l Conf. on Parallel and Distributed Computing Systems (PDCS-ISCA 2002), Louisville, KY, USA, Sept. 2002.
 • Program Committee Member: 36th Annual Simulation Symposium (ANSS 2003), Orlando FL, USA, March, 2003.
 • Int’l Program Committee Member: 14&
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης. Συμφωνείτε να λαμβάνετε όλα τα cookies;
Ναι, συμφωνώ